Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti HUDEBNÍ KRÁM, s.r.o., se sídlem Horácké náměstí 1473/11, 621 00 Brno, IČ 25595059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36262, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nerdi.cz. 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HUDEBNÍ KRÁM, s.r.o., se sídlem Horácké náměstí 1473/11, 621 00 Brno, IČ 25595059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36262, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nerdi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, jež při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.  

1.5.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

2.Uživatelský účet

2.1.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Taktéž může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2. 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivě a správně všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

2.4.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.  

2.5.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  

3.Uzavření kupní smlouvy  

3.1.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku prodávající využívá.

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácené zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

3.4.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3. osobních údajích kupujícího, které jsou nezbytné ke správnému doručení zboží,

3.4.4. nákladech spojených s dodáním zboží, (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je umožněno kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami formou zaškrtnutí políčka.

3.6.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. 

3.7.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky). 

3.8.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9.

Kupující se zavazuje předmět či službu plnění převzít v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

V případě nedodržení smluvních podmínek ze strany kupujícího (např. nepřevzetí si objednaného zboží kupujícím – poté vráceného zpět prodávajícímu) si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím úhradu vynaložených nákladů spojených s plněním dané objednávky (poštovné/přepravné + může být prodávajícím dodatečně účtováno balné ve výši 100 Kč)!

  

4.Cena zboží a platební podmínky 

4.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti či platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese náměstí Svobody 16, 602 00 Brno,
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
c) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2801277455 / 2010 vedený u FIO banky (dále jen „účet prodávajícího“),
d) bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami provozovatele, které jsou dostupné zde.

4.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Balné neúčtujeme s výjimkou objednaného a nevyzvednutého zboží; v takovém případě bude ze strany prodávajícího požadována náhrada ve výši 100 Kč.

4.3.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu pokud není písemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno jinak. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

4.4.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy; v případě platby platební branou GoPay do 48 hodin uzavření – v případě nezaplacení bude objednávka automaticky stornována.

4.5.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.6.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. 

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.8.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.9. 

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. 

  

5.Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.

V případě, že je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@nerdi.cz. 

5.2.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nelze vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Taktéž není možné uplatnit odstoupení od kupní smlouvy u novin a časopisů, tedy u produktů, které obsahují ISSN a vycházejí periodicky.

5.3.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.4.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo zjevně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. 

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. 

V případě, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.  

5.8.

V případě nedodržení podmínek uzavřené kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek ze strany kupujícího, zejména nevyzvednutí zaslaného zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody ve výši vynaložených nákladů na odeslání zboží kupujícímu a nákladů na balné podle ceníku uvedeného na webové stránce prodávajícího. Právo na úhradu dalších nákladů prodávajícího vůči kupujícímu podle platných právních předpisů tímto není dotčeno.

 

6.Přeprava a dodání zboží

6.1.

Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 30 dnů, pokud není dojednáno jinak, např. odsouhlasením kupní smlouvy v případě „předobjednávky“, tedy prokazatelně uvedeného objednání zboží s delší dodací lhůtou

6.2. 

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.3.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.4.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

6.6. 

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno zabalené. Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. 

6.7. 

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.  
 

7.Práva z vadného plnění

7.1.         

Prodávající se zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 6.7 podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasí;

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

d) je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2.         

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.         

V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, může kupující prodávajícímu takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresy prodávajícího uvedené v identifikačních údajích, případně osobně na adrese náměstí Svobody 16, 602 00 Brno. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu kupující následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamaci prodávající vyřídí v souladu s kupujícím uplatňovaným právem z vadného plnění.

7.4.         

Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo

b) na odstranění vady opravou zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

7.5.         

Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.6.         

Dále má kupující právo na:

a) přiměřenou slevu z ceny; nebo

b) odstoupení od smlouvy,

jestliže:

a) odmítne prodávající vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.7.         

Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

7.8.         

V případě, že vadu na zboží způsobil sám kupující, práva z vadného plnění mu nenáleží.

7.9.         

Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Se stavem použitého zboží byl před nákupem kupující seznámen a byl mu dán dostatečný prostor k případnému doplnění informací.

7.10.      

Při uplatnění reklamace kupujícímu vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a) datum, kdy kupující reklamaci uplatnil;

b) co je obsahem reklamace;

c) jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;

d) kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.11.      

Nedohodne-li se kupující s prodávajícím, do 30 dnů od obdržení reklamace prodávající odstraní vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. 

7.12.      

O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat e-mailem a vydá mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího původní zboží vrátit prodávajícímu.

7.13.      

V případě, že je kupující právnickou osobou, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

7.14.      

V případě, že je kupujícím spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. 

 

8.Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.3. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

8.5.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 občanského zákoníku.

  

9.Ochrana osobních údajů  

9.1. 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

9.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů z důvodu naplnění uzavírané smlouvy: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Při explicitním odsouhlasení dále kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu a dále souhlasí se zařazením do věrnostního programu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a externího pracovníka připravujícího podklady pro správce daně nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.  

9.6.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Tato doba je určována nejzazším zákonným termínem. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dále má kupující právo kdykoliv stáhnout svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nad zákonem dané případy.

9.10

Konkrétní informace o procesech zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Hudební krám, s. r. o. 

  

10.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

10.1.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

11.Doručování 

11.1.

Kupujícímu mohou být doručovány písemnosti na elektronickou adresu kupujícího.

 

12.Závěrečná ustanovení

12.1.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.  

12.2.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

12.3.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

 12.4.

Kontaktní údaje prodejce: 

— adresa pro doručování: náměstí Svobody 16, 602 00 Brno 

— adresa elektronické pošty: obchod@nerdi.cz

— telefon: 604 247 449 
 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1.2023 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky a jakékoliv obdobné podmínky vydané dříve.

 

V Brně dne 1. 1. 2023